O nás

Mgr. Petr Mucha vystudoval právnickou fakultu Univerzity Palackého, kterou ukončil v magisterském studijním programu v roce 2003 a samostatnou advokátní praxi vykonává od roku 2006. Věnuje se generální advokacii s důrazem na oblasti občanského práva a práva obchodních korporací.

Posktytované služby

Služby

Poskytujeme komplexní právní služby zejména v těchto oblastech práva:

Právo obchodních korporací Občanské právo Rodinné právo Pracovní právo

Trestní právo

Insolvenční právo

Odměna za právní služby

Výše odměny za poskytování právních služeb se řídí smlouvou mezi advokátem a klientem a pohybuje se v rozmezí od 1.500,- Kč / hodinu až 3.000,- Kč / hodinu, přičemž k těmto částkám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem (dále jen „smluvní odměna“).

Konkrétní výši smluvní odměny sjedná advokát s klientem před poskytnutím právní služby, přičemž se v souladu s čl. 10 odst. 3) usnesení představenstva České advokátní komory, č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky, ve znění pozdějších usnesení přihlíží k:

Advokát je oprávněn před započetím poskytování právních služeb požadovat po klientovi složení přiměřené zálohy na odměnu za právní služby.

Smluvní odměnu a zálohu na odměnu za právní služby lze uhradit v hotovosti k rukám advokáta oproti písemnému potvrzení nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet advokáta.

Mimosoudní řešení sporů

Advokát informuje klienty, kteří jsou spotřebiteli podle obecně závazných právních předpisů, ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na kterého mají klienti, kteří jsou spotřebiteli podle obecně závazných právních předpisů, právo se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytnutí právních služeb uzavřené s advokátem, je Česká advokátní komora (dostupná na webové stránce: http://www.cak.cz/).


Tým


Kontakt

Adresa

Štěpánská 540/7
120 00 Praha 2

recepce: +420 222 564 583
(pracovní dny 8:30 – 18:30)


Google Mapy